skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Use of Terra Firme Forest by Caicubi Caboclos, Middle Rio Negro, Amazonas, Brazil. A Quantitative Study

Alarcon , Juan Gabriel Soler ; Peixoto , Ariane Luna

Economic botany, 2008, Vol.62(1), pp.60-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...