skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Overview: Commodity Checkoff Programs

Williams , G.W. ; Capps , O. Jr.

Choices : the magazine of food, farm, and resource issues, 2006, Vol.21(2), pp.53-54

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Overview: Commodity Checkoff Programs
  • Tác giả: Williams , G.W. ; Capps , O. Jr.
  • Chủ đề: Commodity Programs ; Advertising
  • Là 1 phần của: Choices : the magazine of food, farm, and resource issues, 2006, Vol.21(2), pp.53-54
  • Mô tả: In the theme: Consumers and markets / edited by G.W. Williams and O. Capps, Jr. ; p. 53-54.
  • Ngôn ngữ: Malay

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...