skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reduction of noxious Cr(VI) ion to Cr(III) ion in aqueous solutions using H2O2 and UV/H2O2 systems

Dehghani, M.H ; Heibati, B ; Asadi, A ; Tyagi, I ; Agarwal, S ; Gupta, V.K

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 25 January 2016, Vol.33, pp.197-200

ISSN: 1226-086X ; DOI: 10.1016/j.jiec.2015.10.012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...