skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cig30, a mouse member of a novel membrane protein gene family, is involved in the recruitment of brown adipose tissue

Tvrdik , P. ; Asadi , A. ; Kozak , L.P. ; Nedergaard , J. ; Cannon , B. ; Jacobsson , A.

The Journal of biological chemistry, 1997, Vol.(50), pp.31738-31746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...