skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does using a short dietary questionnaire instead of a food frequency improve response rates to a health assessment survey?

Kristal A.R. ; Glanz K. ; Feng Z. ; Hebert J.R. ; Probart C. ; Eriksen M. ; Heimendinger J. ; Statistiska Centralbyraan, Stockholm (Sweden). Livsmedelsekonomiska Samarbetsnaemnden, Stockholm (Sweden).

Journal of nutrition education, 1994, Vol.26(5), pp.224-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3182

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...