skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparison of occurence lactic acid bacteria in chosen yogurts

Lengyelová , L. ; Kozelová , D. ; Trstenovicová , Ľ. ; Pintérová , S.

Potravinárstvo, 2010, Vol.(4), pp.38-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...