skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Heavy metals in water borne particulate material in the district of Roennskaer [Sweden, copper, zinc, cadmium, lead, pollution]]. [Swedish]
Tungmetaller i vattenburen partikulaer substans i Roennskaersomraadet.

Gustavsson I. ; Notter M.

SNV PM . Statens Naturvaardsverk. no. 1026.

ISSN: 0346-7309

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • [Heavy metals in water borne particulate material in the district of Roennskaer [Sweden, copper, zinc, cadmium, lead, pollution]]. [Swedish]

  • Nhan đề:
    Tungmetaller i vattenburen partikulaer substans i Roennskaersomraadet.
  • Tác giả: Gustavsson I. ; Notter M.
  • Là 1 phần của: SNV PM . Statens Naturvaardsverk. no. 1026.
  • Mô tả: 18 ill.; 10 ref. Summary (Sv).
  • Năm xuất bản: 1978
  • Ngôn ngữ: Swedish
  • Số nhận dạng: ISSN: 0346-7309

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...