skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Amino acid and heavy metal [cadmium, copper, lead and zinc] contents of foods.

Mahmood F. ; Durrani S.K. ; Sattar A. ; Khan I. ; Nuclear Inst. For Food And Agriculture, Tarnab (Pakistan). Dept. Of Food Chemistry

NIFA Annual Report .

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...