skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What are people really eating? The relation between energy intake derived from estimated diet records and intake determined to maintain body weight

Mertz , W. ; Tsui , J.C. ; Judd , J.T. ; Reiser , S. ; Hallfrisch , J. ; Morris , E.R. ; Steele , P.D. ; Lashley , E.

American journal of clinical nutrition, 1991, Vol.(2), pp.291-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9165

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...