skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epifītisko sūnu un ķērpju sugu daudzveidība uz izcirtumos atstātajiem kokiem jaunaudzēs

Gerra-Inohosa , L. , Latvian State Forest Research Inst. Silava , Salaspils ; Puspure , I. , Latvian State Forest Research Inst. Silava , Salaspils ; Bambe , B. , Latvian State Forest Research Inst. Silava , Salaspils

Forest science, 2015, Vol.no. 29(62), Issue 29, p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1407-270X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...