skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The accuracy of methods for the selection of soil data in estimating regional moisture deficit from soil maps

Ngongo , L. ; King , D. ; Nicoullaud , B.

Pedologie, 1993, Vol.(2), pp.285-299

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...