skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet EU:ssa puutteet mittavia ja hyöty vähäinen.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-9498-2 ; Series ISSN: 1977-5792 ; DOI: 10.2865/999786

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...