skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards a new benchmark on adult skills for sustainable growth a revision of potential indicators and sub-indicators for monitoring.

Vera-Toscano, Esperanza ; Meroni, Elena Claudia ; Flisi, Sara ; Goglio, Valentina; European Commission ; Joint Research Centre

ISBN: 978-92-79-44560-6 ; Series ISSN: 1831-9424 ; DOI: 10.2788/881817

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...