skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

390 R 3835 : Rådets forordning (EØF) nr. 3835/90 af 20. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 3831/90, (EØF) nr. 3832/90 og (EØF) nr. 3833/90 for så vidt angår den generelle toldpræferenceordning for visse varer med oprindelse i Bolivia, Colombia, Ecuador og Peru(EFT nr. L 370 af 31.12.1990, s. 126)

European Commission

ISBN: 92-827-8624-2

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    390 R 3835 : Rådets forordning (EØF) nr. 3835/90 af 20. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 3831/90, (EØF) nr. 3832/90 og (EØF) nr. 3833/90 for så vidt angår den generelle toldpræferenceordning for visse varer med oprindelse i Bolivia, Colombia, Ecuador og Peru(EFT nr. L 370 af 31.12.1990, s. 126)
  • Tác giả: European Commission
  • Chủ đề: Consolidation of Eu Law ; Generalised Preferences ; Bolivia ; Colombia ; Peru ; Spain
  • Nơi xuất bản: Luxembourg : OPOCE
  • Năm xuất bản: 1996
  • Ngôn ngữ: Danish;Dutch;English;French;German;Greek;Italian;Portuguese;Spanish
  • Số nhận dạng: ISBN: 92-827-8624-2

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...