skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In situ microwave characterization of microwire composites with external stress

Qin, F ; Brosseau, Christian ; Peng, H.X

Applied Physics Letters, 2011, Issue 99, pp.252902(1)-252902(4). [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...