skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mexican-Origin Youth's Cultural Orientations and Adjustment: Changes from Early to Late Adolescence

Updegraff, Kimberly A ; Umana-Taylor, Adriana J ; Mchale, Susan M ; Wheeler, Lorey A ; Perez-Brena, Norma J

Child Development, 2012, Vol.83(5), p.1655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01800.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...