skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perspectives for Electronic Books in the World Wide Web Age

Bry, Francois ; Kraus, Michael

Electronic library, 2002, Vol.20(4), p.275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...