skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Principal Leadership Long-Term Indirect Effects on Learning Growth in Mathematics

Dumay, Xavier ; Boonen, Tinneke ; Van Damme, Jan

Elementary School Journal, December 2013, Vol.114(2), p.225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-5984 ; E-ISSN: 1554-8279 ; DOI: 10.1086/673198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...