skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BENUTZERSCHNITTSTELLE MIT VERWENDUNG VON DREHBAREM EINGABEMECHANISMUS
INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE MANIPULER DES OBJETS SUR LADITE INTERFACE À L'AIDE DE PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES
USER INTERFACE USING A ROTATABLE INPUT MECHANISM

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lane ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan, P ; King, Nicholas, V ; Preston, Daniel, Trent

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...