skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    USER INTERFACES
  • Tác giả: Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen
  • Chủ đề: Medicine ; Sciences ; Chemistry
  • Mô tả: A first handheld device transmits an acoustic signal. A second handheld device receives a signal derived from the transmitted signal, and performs an action based on the received signal. Un premier dispositif portatif transmet un signal acoustique. Un second dispositif portatif reçoit un signal dérivé du signal transmis, et entreprend une action basée sur le signal reçu.
  • Năm xuất bản: 14 April 2011
  • Ngôn ngữ: German

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...