skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Devices, methods, and graphical user interfaces for manipulating user interface objects with visual and/or haptic feedback

Foss Christopher P ; Alonso Ruiz Marcos ; Apodaca Gregory M ; Bauer Sebastian J ; Chaudhri Imran A ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Ive Jonathan ; Karunamuni Chanaka G ; Teutschler Sophia ; Wan Wan Si ; Kocienda Kenneth L

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...