skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Grand Challenge ,,Erhalt des digitalen Kulturerbes“

Eibl, Maximilian ; Loebel, Jens-Martin ; Reiterer, Harald

Informatik-Spektrum, 2015, Vol.38(4), pp.269-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012 ; E-ISSN: 1432-122X ; DOI: 10.1007/s00287-015-0898-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...