skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

전경의 색상 추출 시스템, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록매체
System Method for Extracting Color of Foreground and Computer Readable Record Medium Thereof

Yin Shi Min ; Jung, Jik Han ; Ku, Ja Yeong

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • 전경의 색상 추출 시스템, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록매체

  • Nhan đề:
    System Method for Extracting Color of Foreground and Computer Readable Record Medium Thereof
  • Tác giả: Yin Shi Min ; Jung, Jik Han ; Ku, Ja Yeong
  • Chủ đề: Physics ; Computing ; Calculating ; Counting ; Recognition Of Data ; Presentation Of Data ; Record Carriers ; Handling Record Carriers ; Image Data Processing OR Generation, In General ; Medicine ; Sciences ; Chemistry ; Physics
  • Mô tả: A system and method for extracting the color of the foreground, and a computer readable recording medium are disclosed. The system for extracting the color of the foreground according to an embodiment of the present invention includes a motion detection part for detecting a motion region in an image, and a color extraction part for extracting the color of the foreground in the moving region by using a difference between the color of the surrounding region of the moving region and the color of the moving region. So, it is possible to extract the color of the foreground accurately. 전경의 색상 추출 시스템, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록매체가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 전경의 색상 추출 시스템은, 영상에서 움직임 영역을 검출하는 움직임 검출부 및 상기 움직임 영역의 주변 영역의 색상과 상기 움직임 영역의 색상의 차이를 이용하여 상기 움직임 영역 내의 전경의 색상을 추출하는 색상 추출부를 포함한다.
  • Năm xuất bản: 29 March 2017
  • Ngôn ngữ: English;Korean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...