skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

검색 결과들 사이에서 방향을 맵핑하기 위한 장치, 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • 검색 결과들 사이에서 방향을 맵핑하기 위한 장치, 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스

  • Nhan đề:
    DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS
  • Tác giả: Van Os Marcel
  • Chủ đề: Physics ; Measuring ; Testing ; Measuring Distances, Levels OR Bearings ; Surveying ; Navigation ; Gyroscopic Instruments ; Photogrammetry OR Videogrammetry ; Computing ; Calculating ; Counting ; Electric Digital Data Processing ; Medicine ; Sciences ; Chemistry ; Physics
  • Mô tả: 방법은 지도, 제1 조회 입력을 수신하도록 구성된 제1 필드 및 제2 조회 입력을 수신하도록 구성된 제2 필드를 표시하는 단계; 상기 제1 필드에서 상기 제1 조회 입력을 수신하는 단계; 상기 제2 필드에서 상기 제2 조회 입력을 수신하는 단계; 상기 제1 조회 입력을 사용하는 검색 및 상기 제2 조회 입력을 사용하는 검색을 개시하는 단계; 상기 제1 조회 입력에 대한 제1 복수의 검색 결과 및 상기 제2 조회 입력에 대한 제2 복수의 검색 결과를 상기 지도 상에 동시에 표시하는 단계; 상기 제1 복수의 검색 결과에서 제1 검색 결과의 선택을 감지하는 단계; 상기 제2 복수의 검색 결과에서 제2 검색 결과의 선택을 감지하는 단계; 및 상기 제1 검색 결과로부터 상기 제2 검색 결과로의 경로를 상기 지도 상에 표시하는 단계를 포함한다.
  • Năm xuất bản: 29 June 2016
  • Ngôn ngữ: English;Korean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...