skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

해제 이미지 상에서의 제스처 수행에 의한 장치 해제
UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • 해제 이미지 상에서의 제스처 수행에 의한 장치 해제

  • Nhan đề:
    UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE
  • Tác giả: Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg
  • Chủ đề: Physics ; Computing ; Calculating ; Counting ; Electric Digital Data Processing ; Electricity ; Electric Communication Technique ; Telephonic Communication ; Medicine ; Sciences ; Chemistry ; Physics
  • Mô tả: 터치 감지 디스플레이를 갖는 장치는 상기 터치 감지 디스플레이 상에서 수행되는 동작을 통하여 해제될 수 있다. 장치는 디스플레이에의 접촉이 장치를 해제하기 위한 사전결정된 제스처에 대응하는 경우 해제된다. 장치는 장치를 해제하기 위하여 사전결정된 제스처가 수행될 하나 이상의 해제 이미지를 표시한다. 상기 해제 이미지에 대한 사전결정된 제스처의 수행은 상기 해제 이미지를 사전결정된 위치로 이동 및/또는 상기 해제 이미지를 사전결정된 경로를 따라 이동시키는 것을 포함할 수 있다. 장치는 터치스크린에 상기 사전결정된 제스처에 대한 시각적 큐를 표시하여 사용자에게 상기 제스처를 상기시킨다. A device with a touch-sensitive display may be unlocked via gestures performed on the touch-sensitive display. The device is unlocked if contact with the display-corresponds to a prededfined gesture for unlocking the device. The device displays one or more unlock images with respect to which the predefined gesture is to be performed in order to unlock the device. The performance of the predefined gesture with respect to the unlock image may include moving the unlock image to a predefined location and/or moving the unlock image along a predefined path. The device may also display visual cues of the predefined gesture on the touch screen to remind a user of the gestures.
  • Năm xuất bản: 14 March 2016
  • Ngôn ngữ: English;Korean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...