skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

선박 자율운항을 위한 조타제어 시스템 설계

유지훈(J. H. Yoo) ; 유재관(J. K. Ryu)

한국정밀공학회 학술발표대회 논문집, 2017, Vol.2017(5), pp.367-368

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...