skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

יצירת ממשק משתמש הניתן להתאמה במערכת לעיצוב מולטימדיה יצירתי
Adaptive user interface creation in multimedia creative design system

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • יצירת ממשק משתמש הניתן להתאמה במערכת לעיצוב מולטימדיה יצירתי

  • Nhan đề:
    Adaptive user interface creation in multimedia creative design system
  • Chủ đề: Physics ; Computing ; Calculating ; Counting ; Electric Digital Data Processing ; Medicine ; Sciences ; Chemistry ; Physics
  • Mô tả: A method includes receiving a page based graphical application having multiple elements on a page, defining a page based hierarchical view of the application and converting the page based hierarchical view to a linear hierarchical view.
  • Năm xuất bản: 31 October 2018
  • Ngôn ngữ: English;Hebrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...