skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ממשק משתמש להתקן תקשורת נייד
Mobile communications device user interface

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • ממשק משתמש להתקן תקשורת נייד

  • Nhan đề:
    Mobile communications device user interface
  • Chủ đề: Physics ; Computing ; Calculating ; Counting ; Electric Digital Data Processing ; Medicine ; Sciences ; Chemistry ; Physics
  • Mô tả: A mobile communications device user interface is described. In an implementation, a method is implemented by a mobile communications device that includes outputting a user interface having a portion that is configured to accept content. When an option is selected in relation to the portion to initiate a communication and the content includes one or more contacts, the communication is formed that includes the content and is automatically addressed to the one or more contacts.
  • Năm xuất bản: 30 July 2015
  • Ngôn ngữ: English;Hebrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...