skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BENUTZERSCHNITTSTELLEN
INTERFACES UTILISATEUR
USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • BENUTZERSCHNITTSTELLEN
  INTERFACES UTILISATEUR

 • Nhan đề:
  USER INTERFACES
 • Tác giả: Sivadas, Sunil
 • Chủ đề: Physics ; Computing ; Calculating ; Counting ; Electric Digital Data Processing ; Medicine ; Sciences ; Chemistry ; Physics
 • Mô tả: Apparatus comprises at least one processor; and at least one memory including computer program code. The memory and the computer program code are configured to, with the at least one processor, cause the apparatus at least to perform a method of: determining an emotional or physical condition of a user of a device; and changing either: a) a setting of a user interface of the device, or b) information presented through the user interface, dependent on the detected emotional or physical condition.
 • Năm xuất bản: 20 March 2013
 • Ngôn ngữ: English;French;German

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...