skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Framework for Genetic Logic Synthesis

Vaidyanathan, Prashant ; Der, Bryan S. ; Bhatia, Swapnil ; Roehner, Nicholas ; Silva, Ryan ; Voigt, Christopher A. ; Densmore, Douglas

Proceedings of the IEEE, 11/2015, Vol.103(11), pp.2196-2207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9219 ; E-ISSN: 1558-2256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2015.2443832

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...