skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Themenschwerpunkt Interaktive Oberflächen in Forschung und Praxis

Klinkhammer, Daniel ; Reiterer, Harald ; Dachselt, Raimund

I-COM, 01/2013, Vol.12(3), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-162X ; E-ISSN: 2196-6826 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/icom.2013.0018

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...