skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Tie2-Agonist Vasculotide Protects Lungs from Pneumonia-induced Barrier Disruption

Gutbier, B ; Jiang, X ; Ehrler, C ; Mitchell, Tj ; Weissmann, N ; Van Slyke, P ; Dumont, Dj ; Suttorp, N ; Witzenrath, M

Pneumologie, 02/09/2016, Vol.70(S 01), suppl [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-8387 ; E-ISSN: 1438-8790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1572079

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...