skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KAPAZITIVEN BILDERFASSUNG
PROCEDE ET DISPOSITIF D'ACQUISITION D'IMAGES PAR VOIE CAPACITIVE
METHOD AND DEVICE FOR CAPACITIVELY ACQUIRING IMAGES

Jung, Stefan

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...