skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

金属板材张力台
Sheet metal tension platform

LI Liang

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • 金属板材张力台

  • Nhan đề:
    Sheet metal tension platform
  • Tác giả: LI Liang
  • Chủ đề: Performing Operations ; Transporting ; Conveying ; Packing ; Storing ; Handling Thin OR Filamentary Material ; Handling Thin OR Filamentary Material, E.G. Sheets, Webs,Cables ; Medicine ; Sciences ; Chemistry
  • Mô tả: The utility model provides a sheet metal tension platform, including top board and driving cylinder, the below of top board is provided with the support group spare that can support sheet metal, support group spare includes can support rotatable roller the support of roller, and can drive roller pivoted motor, the roller sets up along horizontal, rotating shaft of the roller's both ends all with support rotatable coupling, the roller is a plurality of, a plurality of the roller is along vertically setting up side by side, the both ends surface of roller all is connected with the counter weight, the counter weight with be connected with the rope between the roller, the one end of rope with roller fixed connection, the other end of rope with counter weight fixed connection, the organism of motor with support fixed connection, the power take off of motor end with the pivot fixed connection of roller. The utility model discloses tension can be improved and the precision is adjusted. 本实用新型提出种金属板材张力台,包括上压板及驱动缸,所述上压板的下方设置有可支撑金属板材的支撑组件,所述支撑组件包括可转动的辊筒,可支撑所述辊筒的支架,以及可驱动所述辊筒转动的电机;所述辊筒沿横向设置,所述辊筒转轴的两端均与所述支架可转动连接,所述辊筒为多个,多个所述辊筒沿纵向并排设置,所述辊筒的两端外表面均连接有配重,所述配重与所述辊筒之间连接有绳索,所述绳索的端与所述辊筒固定连接,所述绳索的另端与所述配重固定连接,所述电机的机体与所述支架固定连接,所述电机的动力输出端与所述辊筒的转轴固定连接。本实用新型能够提高张力调节精度。
  • Năm xuất bản: 01 June 2018
  • Ngôn ngữ: Chinese;English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...