skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

微波烧结制备0.5NBT-0.5BCTZ-xwt%MgO高储能密度陶瓷材料及方法
0.5NBT-0.5BCTZ-xwt%MgO high-storage-energy-density ceramic material prepared by microwave sintering and method

Pu Yongping ; Yao Mouteng ; GAO Shuya

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • 微波烧结制备0.5NBT-0.5BCTZ-xwt%MgO高储能密度陶瓷材料及方法

  • Nhan đề:
    0.5NBT-0.5BCTZ-xwt%MgO high-storage-energy-density ceramic material prepared by microwave sintering and method
  • Tác giả: Pu Yongping ; Yao Mouteng ; GAO Shuya
  • Chủ đề: Chemistry ; Metallurgy ; Cements ; Concrete ; Artificial Stone ; Ceramics ; Refractories ; Lime, Magnesia ; Slag ; Cements ; Compositions Thereof, E.G. Mortars, Concrete OR Like Buildingmaterials ; Artificial Stone ; Ceramics ; Refractories ; Treatment Of Natural Stone ; Medicine ; Sciences ; Chemistry ; Chemistry
  • Mô tả: The invention relates to a 0.5NBT-0.5BCTZ-xwt%MgO high-storage-energy-density ceramic material prepared by microwave sintering and a method. The method comprises the following steps: firstly, proportioning BCTZ ceramic powder, NBT ceramic powder and magnesium oxide powder according to a stoichiometric ratio of a chemical formula 0.5NBT-0.5BCTZ-xwt%MgO, uniformly mixing, pelletizing and forming; and sintering and forming ceramics by preserving heat for 4 to 20 minutes at a temperature ranging from 900 DEG C to 1100 DEG C in a microwave sintering mode, thereby obtaining the high-storage-energy-density ceramic material, wherein x ranges from 3 to 7. Through microwave sintering, the method has the advantages of high heating speed, uniform heating and the like; reaction of MgO and a matrix material can be effectively restrained at a relatively low sintering temperature within relatively short sintering time, and the microstructure of the material can be optimized to improve the compactness of the material, so that breakdown strength of the material is effectively improved, and the high-storage-energy-density ceramic material is prepared. 本发明涉及种微波烧结制备0.5NBT-0.5BCTZ-xwt%MgO高储能密度陶瓷材料及方法,首先将BCTZ陶瓷粉体、NBT陶瓷粉体和氧化镁粉体按照化学式0.5NBT-0.5BCTZ-xwt%MgO的化学计量比配料,混合均匀并经造粒和成型后,采用微波烧结在900~1100℃下保温4~20min烧结成瓷,得到高储能密度陶瓷材料;其中,x取值范围为3~7。本发明通过微波烧结,具有加热速度快、均匀加热等优点,同时采用较低的烧结温度和较短的烧结时间,可以有效抑制MgO与基体材料发生反应,也可以优化材料的微观结构,提高其致密度,从而有效提高材料的击穿强度,制得高储能密度陶瓷材料。
  • Năm xuất bản: 15 February 2017
  • Ngôn ngữ: Chinese;English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...