skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Device, method, and graphical user interface for mapping directions between search results

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Device, method, and graphical user interface for mapping directions between search results
  • Tác giả: Van Os, Marcel
  • Chủ đề: Physics ; Measuring ; Testing ; Measuring Distances, Levels OR Bearings ; Surveying ; Navigation ; Gyroscopic Instruments ; Photogrammetry OR Videogrammetry ; Medicine ; Sciences ; Chemistry ; Physics
  • Mô tả: A method includes: displaying a map, a first field configured to receive a first query input, and a second field configured to receive a second query input; receiving the first query input in the first field; receiving the second query input in the second field; initiating a search that uses the first query input and a search that uses the second query input; concurrently displaying on the map a first plurality of search results for the first query input and a second plurality of search results for the second query input; detecting selection of a first search result in the first plurality of search results; detecting selection of a second search result in the second plurality of search results; and displaying a route on the map from the first search result to the second search result.
  • Năm xuất bản: 18 August 2016
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...