skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Change in neurotrophins and their receptor mRNAs in the rat forebrain after status epilepticus induced by pilocarpine

Mudò, G ; Jiang, X H ; Timmusk, T ; Bindoni, M ; Belluardo, N

Epilepsia, February 1996, Vol.37(2), pp.198-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-9580 ; PMID: 8635431 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...