skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interlending and document supply: a review of the recent literature: 85

Mcgrath, Mike

Interlending & Document Supply, 11 February 2014, Vol.42(1), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-1615 ; E-ISSN: 1758-5848 ; DOI: 10.1108/ILDS-12-2013-0037

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...