skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physiologic/psychologic changes reported by USAF female flight nurses during flying duties

Farrell, B L ; Allen, M F

Nursing research, 1973, Vol.22(1), pp.31-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6562 ; PMID: 4486179 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...