skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Torsion of the gallbladder: a systematic review

Reilly, Daniel J ; Kalogeropoulos, George ; Thiruchelvam, Dhan

HPB, October 2012, Vol.14(10), pp.669-672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1365-182X ; E-ISSN: 1477-2574 ; DOI: 10.1111/j.1477-2574.2012.00513.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...