skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Csf and serum ferritin levels in narcolepsy type 1 comorbid with restless legs syndrome

Barateau, L ; Chenini, S ; Lotierzo, M ; Rassu, A.L ; Evangelista, E ; Lopez, R ; Dupuy, A.M. Gorce ; Jaussent, I ; Dauvilliers, Y

Sleep Medicine, December 2019, Vol.64, pp.S23-S24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2019.11.067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...