skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compartmentalization of the MAPK scaffold protein KSR1 modulates synaptic plasticity in hippocampal neurons

Canal, Frédéric ; Palygin, Oleg ; Pankratov, Yuriy ; Corrêa, Sônia A. L. ; Müller, Jürgen

FASEB Journal, July 2011, Vol.25(7), pp.2362-2372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-6638 ; E-ISSN: 1530-6860 ; DOI: 10.1096/fj.10-173153

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...