skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Convergence of the homotopy path for a full-Newton step infeasible interior-point method

Asadi, A ; Gu, G ; Roos, C

Operations Research Letters, 2010, Vol.38(2), pp.147-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6377 ; E-ISSN: 1872-7468 ; DOI: 10.1016/j.orl.2009.11.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Convergence of the homotopy path for a full-Newton step infeasible interior-point method
  • Tác giả: Asadi, A ; Gu, G ; Roos, C
  • Chủ đề: Linear Optimization ; Infeasible Interior-Point Method ; Full-Newton Step ; Homotopy Path ; Sciences (General) ; Engineering
  • Là 1 phần của: Operations Research Letters, 2010, Vol.38(2), pp.147-151
  • Mô tả: Roos [C. Roos, A full-Newton step infeasible interior-point algorithm for linear optimization. SIAM J. Optim. 16 (4) (2006) 1110–1136 (electronic)] proposed a new primal–dual infeasible interior-point method for linear optimization. This new method can be viewed as a homotopy method. In this work, we show that the homotopy path has precisely one accumulation point in the optimal set. Moreover, this accumulation point is the analytic center of a subset of the optimal set and depends on the starting point of the infeasible interior-point method.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0167-6377 ; E-ISSN: 1872-7468 ; DOI: 10.1016/j.orl.2009.11.006

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...