skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The model-independent analysis of multi-channel pion-pion scattering and the pion-pion scattering length

Surovtsev, Yu.S ; Bydžovský, P ; Gutsche, T ; Kamiński, R ; Lyubovitskij, V.E ; Nagy, M

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), October 2011, Vol.219-220, pp.263-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2011.10.107

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...