skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular imaging: High-resolution detectors for early diagnosis and therapy monitoring of breast cancer

Garibaldi, F ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Cusanno, F ; Fratoni, R ; Giuliani, F ; Gricia, M ; Lucentini, M ; Lo Meo, S ; Magliozzi, M.L ; Santanvenere, F ; Cinti, M.N ; Pani, R ; Pellegrini, R ; Simonetti, G ; Schillaci, O ; Del Vecchio, S ; Salvatore, M ; Majewski, S ; Lanza, R.C

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2006, Vol.569(2), pp.286-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2006.08.098

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...