skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An intrinsic mechanism of secreted protein aging and turnover.(MEDICAL SCIENCES)(Report)

Yang, Won Ho ; Aziz, Peter V. ; Heithoff, Douglas M. ; Mahan, Michael J. ; Smith, Jeffrey W. ; Marth, Jamey D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 3, 2015, Vol.112(44), p.13657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1515464112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...