skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

There will be blood: Crime rates in shale-rich U.S. counties.(Report)

James, Alexander ; Smith, Brock

Journal of Environmental Economics and Management, 2017, Vol.84, p.125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-0696 ; DOI: 10.1016/j.jeem.2016.12.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...