skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Disulfide-containing poly(β-amino ester)s for gene delivery

Lin, C ; Lammens, T.M ; Zhong, Z.Y ; Gu, H ; Lok, M.C ; Jiang, X ; Hennink, W.E ; Feijen, J ; Engbersen, J.F.J

Journal of Controlled Release, 2006, Vol.116(2), pp.e79-e81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-3659 ; E-ISSN: 1873-4995 ; DOI: 10.1016/j.jconrel.2006.09.060

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...