skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes of lipid profile after three-month treatment with krill oil phospholipids in hypertensive patients

Stojanov, Vesna ; Radivojević, Nenad ; Marjanović, Marija ; Jakovljević, Branko

Journal of the American Society of Hypertension, April 2016, Vol.10(4), pp.e69-e69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1933-1711 ; E-ISSN: 1878-7436 ; DOI: 10.1016/j.jash.2016.03.169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Changes of lipid profile after three-month treatment with krill oil phospholipids in hypertensive patients
  • Tác giả: Stojanov, Vesna ; Radivojević, Nenad ; Marjanović, Marija ; Jakovljević, Branko
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: Journal of the American Society of Hypertension, April 2016, Vol.10(4), pp.e69-e69
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.jash.2016.03.169 Byline: Vesna Stojanov, Nenad Radivojevic, Marija Marjanovic, Branko Jakovljevic Author Affiliation: (1) Clinical Centre of Serbia; Faculty of Medicine, University of Belgrade, Beograd, Serbia (2) Faculty of Medicine, University of Belgrade, Beograd, Serbia Article Note: (miscellaneous) P-126
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1933-1711 ; E-ISSN: 1878-7436 ; DOI: 10.1016/j.jash.2016.03.169

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...