skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pain: A quality of care issue during patients' admission to hospital

Carr, Eloise C. J. ; Meredith, Paul ; Chumbley, Gillian ; Killen, Roger ; Prytherch, David R. ; Smith, Gary B.

Journal of Advanced Nursing, June 2014, Vol.70(6), pp.1391-1403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-2402 ; E-ISSN: 1365-2648 ; DOI: 10.1111/jan.12301

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...